ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

Επιλογή 1: Με την ανίχνευση νευρογενετικών νοσημάτων

Η μέθοδος, που ονομάζεται και συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες (arrayCGH – aCGH), επιτρέπει τη μικρο-ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος σε 10-100 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο.

Αποκαλύπτει ανωμαλίες που καταρχήν θα έβρισκε η κλασσική καρυοτύπηση (π.χ. τρισωμία 21, κ.α.), αλλά και πάμπολες υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες, που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί). Οι ανωμαλίες αυτές σχετίζονται με μεγάλο αριθμό γενετικών νοσημάτων και συνδρόμων (περίπου 120 σύνδρομα), που εκδηλώνονται με διάφορες ανωμαλίες διάπλασης ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση και που θα είχαν παραμείνει αδιάγνωστα με τον κλασσικό καρυότυπο.

Στο βαθμό που η εξέταση αυτή ανιχνεύει σύνδρομα και άλλες γενετικές ανωμαλίες που εμφανίζονται ξαφνικά σε μια κατά τ’ άλλα φυσιολογική κύηση και χωρίς συνήθως να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό ή υπερηχογραφικά ευρήματα, η εφαρμογή της μπορεί να γίνει σε όλα τα δείγματα που απαιτούν προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Για τους παραπάνω λόγους, η εξέταση αντικαθιστά διεθνώς τον κλασσικό καρυότυπο, αφού αποδεδειγμένα είναι σε θέση να διαγνώσει όλες τις παθολογικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, αλλά και τους χρωμοσωματικούς μωσαϊκισμούς. Σε επιλεγμένα περιστατικά κι όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, η εξέταση συμπληρώνεται και με κλασσικό καρυότυπο.

Σήμερα, το ποσοστό παθολογικών εμβρύων που αποκαλύπτεται με την εξέταση αυτή είναι περίπου 3/100 (~ 1 στα 30) των δειγμάτων που εξετάζονται (διπλάσια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο). Επιπλέον, η εφαρμογή της εξέτασης δεν απαιτεί τη χρονοβόρα καλλιέργεια του αμνιακού υγρού ή του δείγματος τροφοβλάστης (CVS), με συνέπεια ο έλεγχος να ολοκληρώνεται σε 4-5 μέρες, ενώ απαιτείται πολύ λιγότερη ποσότητα δείγματος, για παράδειγμα 5-8 ml αμνιακού υγρού.

Από το 2013 και σε διεθνή πρωτοπορία, η InterGenetics σε όλες τις εξετάσεις του προγεννητικού χρωμοσωματικού ελέγχου, τόσο του κλασσικού, όσο και του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου (σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών), έχει προσθέσει ένα ειδικό πακέτο ελέγχου-screening νευρογενετικών νοσημάτων, που περιλαμβάνει τη διάγνωση του συνδρόμου εύθραυστου Χ (FRAXA) μόνο για άρρενα έμβρυα, καθώς και της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (Spinal Muscular Atrophy-SMA).

Να σημειωθεί ότι σήμερα, η εφαρμογή του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου αντικαθιστά πλέον κι έχει διαδεχθεί τον διευρυμένο προγεννητικό έλεγχο – EPP, αφού προσφέρει πολλαπλάσια πλεονεκτήματα.

Επιλογή 2: Χωρίς την ανίχνευση των νευρογενετικών νοσημάτων

Η μέθοδος, που ονομάζεται και συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες (arrayCGH – aCGH), επιτρέπει τη μικρο-ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος σε 100-1000 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο.

Αποκαλύπτει ανωμαλίες που καταρχήν θα έβρισκε η κλασσική καρυοτύπηση (π.χ. τρισωμία 21, κ.α.), αλλά και πάμπολες υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες, που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί). Οι ανωμαλίες αυτές σχετίζονται με μεγάλο αριθμό γενετικών νοσημάτων και συνδρόμων (περίπου 120 σύνδρομα), που εκδηλώνονται με διάφορες ανωμαλίες διάπλασης ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση και που θα είχαν παραμείνει αδιάγνωστα με τον κλασσικό καρυότυπο.

Στο βαθμό που η εξέταση αυτή ανιχνεύει σύνδρομα και άλλες γενετικές ανωμαλίες που εμφανίζονται ξαφνικά σε μια κατά τ’ άλλα φυσιολογική κύηση και χωρίς συνήθως να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό ή υπερηχογραφικά ευρήματα, η εφαρμογή της μπορεί να γίνει σε όλα τα δείγματα που απαιτούν προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Για τους παραπάνω λόγους, η εξέταση αντικαθιστά διεθνώς τον κλασσικό καρυότυπο, αφού αποδεδειγμένα είναι σε θέση να διαγνώσει όλες τις παθολογικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, αλλά και τους χρωμοσωματικούς μωσαϊκισμούς. Σε επιλεγμένα περιστατικά κι όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, η εξέταση συμπληρώνεται και με κλασσικό καρυότυπο.

Σήμερα, το ποσοστό παθολογικών εμβρύων που αποκαλύπτεται με την εξέταση αυτή είναι περίπου 3/100 (~ 1 στα 30) των δειγμάτων που εξετάζονται (διπλάσια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο). Επιπλέον, η εφαρμογή της εξέτασης δεν απαιτεί τη χρονοβόρα καλλιέργεια του αμνιακού υγρού ή του δείγματος τροφοβλάστης (CVS), με συνέπεια ο έλεγχος να ολοκληρώνεται σε 4-5 μέρες, ενώ απαιτείται πολύ λιγότερη ποσότητα δείγματος, για παράδειγμα 5-8 ml αμνιακού υγρού.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, η εφαρμογή του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου αντικαθιστά πλέον κι έχει διαδεχθεί τον διευρυμένο προγεννητικό έλεγχο – EPP, αφού προσφέρει πολλαπλάσια πλεονεκτήματα.

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • περισσότεροι από 95.000 έλεγχοι και 40 χρόνια εμπειρίας
 • ο πληρέστερος δυνατός έλεγχος, με πολλές επιλογές και σε βάθος ανάλυση με σύγχρονες τεχνικές
  μοριακής γενετικής και κυτταρογενετικής
 • εμπεριστατωμένη γενετική καθοδήγηση
 • πρώτη διεθνής εφαρμογή του διευρυμένου πακέτου προγεννητικού ελέγχου - EPP (2005)
 • πρωτοποριακή εφαρμογή του μοριακού καρυότυπου (array CGH) ως εξέταση ρουτίνας στον προγεννητικό
  χρωμοσωματικό έλεγχο (2012)
 • πρωτοποριακή ανάπτυξη κι εφαρμογές του γενωμικού τεστ Fetalis® (2015)

Γενικές πληροφορίες

Ο προγεννητικός έλεγχος είναι το σύνολο των εξετάσεων, που γίνονται κατά τη διάρκεια της κύησης, με σκοπό να αποκαλυφθούν σοβαρές κυρίως γενετικές παθήσεις στο έμβρυο, που συμβαίνουν με μία γενική συχνότητα περίπου 1/20 κυήσεις. Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά:

 • τον έλεγχο της ομαλής εξέλιξης της κύησης ως προς τη μητέρα και το έμβρυο και τις αντίστοιχες εξετάσεις ρουτίνας που γίνονται για το σκοπό αυτό
 • τη διάγνωση σοβαρών διαπλαστικών ανωμαλιών του εμβρύου, με τη χρήση υπερήχων
 • την εκτίμηση κινδύνου πιθανών γενετικών βλαβών, κυρίως χρωμοσωματικών ανωμαλιών, όπως π.χ. το σύνδρομο Down, κυρίως στο 1ο τρίμηνο της κύησης, με την συνεκτίμηση υπερηχογραφικών δεικτών, όπως της αυχενικής διαφάνειας και βιοχημικών δεικτών στο αίμα της μητέρας, που είναι για το 1ο τρίμηνο η PAPP-a και β-hCG
 • τη διάγνωση χρωμοσωματικών ανωμαλιών, όπως π.χ. το σύνδρομο Down κι άλλες χρωμοσωματικές ανωμαλίες
 • τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων που οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων, με απευθείας ανάλυση του γενετικού υλικού

Η InterGenetics δραστηριοποιείται στον προγεννητικό έλεγχο απο την ίδρυσή της και το μεγαλύτερο της έργο εντάσσεται στoν τομέα αυτό. Στα 32 χρόνια λειτουργίας της, έχει εκτελέσει περισσότερες από 95.000 εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση έγινε ο πληρέστερος δυνατός έλεγχος, με πολλές επιλογές και σε βάθος ανάλυση με σύγχρονες τεχνικές κυτταρογενετικής και μοριακής γενετικής. Σε κάθε περίπτωση στην οποία παρέστη ανάγκη, δώθηκε εμπεριστατωμένη γενετική καθοδήγηση.

Πρωτοποριακές εφαρμογές της Μονάδας ήταν το διευρυμένο πακέτο προγεννητικού ελέγχου (EPP) και μετά η εφαρμογή του μοριακού καρυότυπου (array CGH) ως εξέταση ρουτίνας στον προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Επίσης, πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα περισσότερα απο 9.000 νοσήματα, που οφείλονται σε μεταλλάξεις σε κάποιο γονίδιο, όπως είναι π.χ. η μεσογειακή αναιμία και η κυστική ίνωση. Δεν υπάρχει προς το παρόν μαζική εξέταση (όπως ο καρυότυπος για τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες), που να ελέγχει προγεννητικά όλα τα παραπάνω νοσήματα. Ο προγεννητικός έλεγχος επομένως αφορά μόνο οικογένειες που ξέρουμε ότι ένας ή και οι δύο γονείς είναι φορείς μεταλλάξεων ή πάσχει κι επομένως απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση των μεταλλάξεων στον/στους γονέα/γονείς πριν να είναι δυνατή η διάγνωση στο έμβρυο. Ο έλεγχος γίνεται σε δείγμα DNA εμβρυικών κυττάρων, κυρίως χοριονικών λαχνών ή κυττάρων αμνιακού υγρού, είτε απευθείας στο δείγμα ή μετά από καλλιέργεια. Σε όλους τους προγεννητικούς ελέγχους γονιδιακών νοσημάτων, εφαρμόζεται η παράλληλη ανάλυση πολυμορφισμών από δείγμα αίματος της εγκύου για τον αποκλεισμό πιθανής επιμειξίας του δείγματος με μητρικά κύτταρα. Για το λόγο αυτό, το δείγμα θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται με 1-2ml περιφερικού αίματος της μητέρας.

Εξετάσεις της ενότητας

Προγεννητικός έλεγχος κυστικής ίνωσης

Επιλογή 1: ανίχνευση της μετάλλαξης F508del

Με την ανίχνευση της μετάλλαξης αυτής σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών (που ΔΕΝ αποτελεί βεβαίως πλήρη έλεγχο της νόσου), αποκαλύπτονται περίπου τα μισά έμβρυα φορείς της νόσου (περίπου 2% φορείς του γενικού πληθυσμού) και πάσχοντα-ομοζυγώτες.

Σε περίπτωση που το έμβρυο είναι φορέας, προχωρούμε άμεσα στην πλήρη ανάλυση όλων των μεταλλάξεων του γονιδίου στους γονείς (>99% των μεταλλάξεων, ή τουλάχιστον σε ποσοστό 90% των μεταλλάξεων), για να διαπιστωθεί ο κίνδυνος πάσχοντος εμβρύου.

Επιλογή 2: ανίχνευση 90% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR στον ελληνικό πληθυσμό

Εξετάζονται 43 μεταλλάξεις συνολικά, που ενσωματώνουν 12 μεταλλάξεις ειδικά για τον ελληνικό πληθυσμό και καλύπτουν 90% του συνόλου των μεταλλάξεων του γονιδίου που ανιχνεύονται στον ελληνικό πληθυσμό (και σε αρκετούς άλλους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς). Η εξέταση εκτελείται σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών.

Συνοδεύεται πάντα από γραπτή κλινική γενετική εκτίμηση.

Σημειώνεται ότι η InterGenetics συμμετέχει για πολλά χρόνια και με απόλυτη επιτυχία στον ετήσιο εξωτερικό έλεγχο ποιότητας EMQN (EQA) για τον έλεγχο της κυστικής ίνωσης, που οργανώνει η EAA/EMQN. Επιπλέον η InterGenetics έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012, ΕΣΥΔ αρ. πιστ. 1025 για την εξέταση της κυστικής ίνωσης για την ανίχνευση των μεταλλάξεων στον ελληνικό πληθυσμό.

Επιλογή 3: ανίχνευση >99% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR

Εφαρμόζουμε έλεγχο μεταλλάξεων όλου του γονιδίου CFTR (σε όλα τα 24 εξόνια, συμπεριλαμβανομένων και των ελλείψεων), καλύπτοντας ποσοστό >99% των μεταλλάξεων της νόσου. Η εξέταση εκτελείται με την τεχνική Next Generation Sequencing (NGS), ενώ εκτελείται παράλληλα και MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών του γονιδίου. Η εξέταση εκτελείται σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών.

Συνοδεύεται πάντα από γραπτή κλινική γενετική εκτίμηση.

Δεν είμαστε μόνο ένα εργαστήριο Γενετικής, είμαστε μια σύνθετη ομάδα από κλινικούς και εργαστηριακούς γενετιστές και γι’αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας ή/και με τον θεράποντα ιατρό σας, την ενδεδειγμένη εξέταση για το πρόβλημά σας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τα συνοδεύουμε πάντα με λεπτομερή κλινική εκτίμηση των ευρημάτων

Προγεννητικός μοριακός καρυότυπος υψηλής ανάλυσης με τη μέθοδο arrayCGH (α’ επιπέδου)

Η μέθοδος, που ονομάζεται και συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες (arrayCGH – aCGH), επιτρέπει την μικρο-ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος σε 10-100 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο. O μοριακός καρυότυπος έχει επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στην κλινική κυτταρογενετική και σήμερα αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση πολλών γενετικών νοσημάτων (νοητική υστέρηση, αναπτυξιακή καθυστέρηση, συγγενείς δυσπλασίες, κ.λπ.) που συνδέονται με ποσοτικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, δηλαδή ελλείψεις και διπλασιασμούς (Copy Number Variations – CNV’s), όχι μόνο στη μεταγεννητική διάγνωση, αλλά και στον προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Αποκαλύπτει χρωμοσωματικές ανωμαλίες που καταρχήν θα έβρισκε ο κλασσικός καρυότυπος (π.χ. τρισωμία 21, κ.α.), αλλά και πάμπολλες άλλες υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες, που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί) και που δεν αποκαλύπτονται με τον κλασσικό καρυότυπο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο μοριακός καρυότυπος δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει ισοζυγισμένες χρωμοσωματικές αναδιατάξεις (π.χ. ισοζυγισμένες μετατοπίσεις, αναστροφές), τριπλοειδία, χρωμοσωματικούς μωσαϊκισμούς σε ποσοστό <15-20%, καθώς και μεταλλάξεις γονιδίων που αποτελούν και την πιο συχνή αιτία χιλιάδων γενετικών νοσημάτων, όπως η μεσογειακή αναιμία, η ινοκυστική νόσο, κ.α..

Ο μοριακός καρυότυπος δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει μεταλλάξεις γονιδίων, που αποτελούν την βασική και πιο συχνή αιτία γενετικών νοσημάτων

Στο βαθμό που η εξέταση αυτή ανιχνεύει σύνδρομα και άλλες γενετικές ανωμαλίες που εμφανίζονται ξαφνικά σε μια κατά τ’ άλλα φυσιολογική κύηση και χωρίς συνήθως να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό ή υπερηχογραφικά ευρήματα, η εφαρμογή της μπορεί να γίνει σε όλα τα δείγματα που απαιτούν προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Οι ανωμαλίες που αποκαλύπτει ο προγεννητικός μοριακός καρυότυπος σχετίζονται με εκατοντάδες γνωστά γενετικά νοσήματα και σύνδρομα, που εκδηλώνονται με διάφορες ανωμαλίες διάπλασης ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση και που θα είχαν παραμείνει αδιάγνωστα με τον κλασσικό καρυότυπο.

Για τους παραπάνω λόγους, η εξέταση σήμερα αντικαθιστά διεθνώς τον κλασσικό καρυότυπο, αφού αποδεδειγμένα είναι σε θέση να διαγνώσει όλες τις παθολογικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, αλλά και τους χρωμοσωματικούς μωσαϊκισμούς. Σε επιλεγμένα περιστατικά κι όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, η εξέταση συμπληρώνεται και με κλασσικό καρυότυπο.

Σήμερα, το ποσοστό παθολογικών εμβρύων που αποκαλύπτεται με την εξέταση αυτή είναι περίπου 3% (~ 1 στα 30) των περιστατικών που εξετάζονται (υπερδιπλάσια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο). Επιπλέον, η εφαρμογή της εξέτασης δεν απαιτεί τη χρονοβόρα καλλιέργεια του αμνιακού υγρού ή του δείγματος τροφοβλάστης (CVS), με συνέπεια ο έλεγχος να ολοκληρώνεται σε 6-8 ημέρες.

To αναλυτικό επίπεδο του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου, έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα από την InterGenetics, μετά από εκτενέστατη εμπειρία πολλών χιλιάδων περιστατικών και λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς συστάσεις, στηρίζεται σήμερα στην δοκιμασμένη πλατφόρμα ανάλυσης microarrays 2x105K και αξιολογούνται:

 • Ελλείψεις/ διπλασιασμοί μεγέθους ≥100Kb σε περίπου 800 στοχευμένες χρωμοσωματικές περιοχές με γνωστή κλινική σημασία(βλέπε ενδεικτικό Πίνακα)

 

 • Ελλείψεις/ διπλασιασμοί μεγέθους ≥350-500Kb σε άλλες περιοχές κατά μήκος όλων των χρωμοσωμάτων (backbone). Πιο συγκεκριμένα, ελλείψεις ≤350 Kb και διπλασιασμοί ≤500 Kb στις περιοχές αυτές δεν αξιολογούνται και δεν αναφέρονται.

Το τελικό αναλυτικό επίπεδο είναι δυνατό να διαφέρει (υπάρχει σχετική αναφορά στη τελική έκθεση αποτελεσμάτων), ανάλογα με τεχνικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ποσότητα ή/και την ποιότητα του δείγματος.

Να σημειωθεί ότι στη τελική έκθεση αποτελεσμάτων αναφέρονται ΜΟΝΟ τα ευρήματα που εκτιμούμε ότι έχουν κλινική σημασία, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να μην αναφέρονται ευρήματα αγνώστου κλινικής σημασίας, που συχνά προκαλούν άσκοπη αναστάτωση μέσα στη κύηση. Επιπλέον, μια σειρά από μικροελλειπτικά/ μικροδιπλασιαστικά σύνδρομα παρουσιάζουν μεταβλητή διεισδυτικότητα και εκφραστικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΣΧΟΥΝ όλα τα άτομα με τη μικροέλλειψη ή το μικροδιπλασιασμό ή τα κλινικά συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Σε γενικές γραμμές, η τελική έκθεση αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει μικροελλείψεις/μικροδιπλασιασμούς και άλλες χρωμοσωματικές ανισοζυγίες με γνωστή σήμερα κλινική σημασία. Η αξιολόγηση κι αναφορά άλλων ελλείψεων/διπλασιασμών θα καθορίζεται αναλόγως, μετά από ειδική εσωτερική κλινική αξιολόγηση. Σε επιλεγμένα περιστατικά κι ανάλογα με το είδος του ευρήματος, μπορεί να απαιτείται ο έλεγχος των γονέων πριν από την τελική αξιολόγηση.

(βλέπε πρόσφατη επιστημονική δημοσίευσή μας).

Επιλογή: Με επιπλέον ανίχνευση νευρογενετικών νοσημάτων

Από το 2013 και σε διεθνή πρωτοπορία, η InterGenetics σε όλες τις εξετάσεις του προγεννητικού χρωμοσωματικού ελέγχου, τόσο του κλασσικού, όσο και του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου (σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών), έχει προσθέσει ένα ειδικό πακέτο ελέγχου-screening νευρογενετικών νοσημάτων, που περιλαμβάνει τη διάγνωση για πάσχοντα έμβρυα από:

 • το σύνδρομο εύθραυστου Χ (FRAXA), μόνο για άρρενα έμβρυα, καθώς και
 • της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (Spinal Muscular Atrophy-SMA), σε άρρενα και θήλεα έμβρυα

Με την επιλογή αυτή, αποκαλύπτονται προγεννητικά (κι έχουν ήδη αποκαλυφθεί) πάσχοντα έμβρυα, που στη γέννηση θα οδηγούσαν στην εκδήλωση ενός ιδιαίτερα σοβαρού γενετικού νοσήματος στο παιδί.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, η εφαρμογή του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου αντικαθιστά πλέον κι έχει διαδεχθεί στην πράξη τον Διευρυμένο προγεννητικό έλεγχο – EPP, αφού προσφέρει πολλαπλάσια πλεονεκτήματα.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ (Γενικές Πληροφορίες για τις εξετάσεις) για γενικές οδηγίες και το παραπεμπτικό

FetalSafe® Plus – ανάλυση αλληλουχίας του DNA όλων των εξονίων ~300 γονιδίων σχετιζόμενα με >320 κληρονομικές παθήσεις, που περιλαμβάνει και προγεννητικό μοριακό καρυότυπο (aCGH)

Η InterGenetics παρουσιάζει το νέο τεστ FetalSafe®, ένα γενετικό τεστ που στηρίζεται στη γενωμική ανάλυση με τεχνολογία Next Generation Sequencing (NGS) ~300 γονιδίων, που συνδέονται με εκατοντάδες διαφορετικά γονιδιακά γενετικά νοσήματα, από τα πιο σοβαρά που μπορεί να προσβάλουν το παιδί που θα γεννηθεί.

Έχει υπολογισθεί διεθνώς, ότι περίπου 1 στα 50 μωρά γεννιούνται με σοβαρά γενετικά νοσήματα, που εκδηλώνονται με σωματικές αναπηρίες, δυσμορφίες, δυσπλασίες, ή/και νοητική υστέρηση. Τα περισσότερα από αυτά τα νοσήματα οφείλονται σε γενετικές βλάβες είτε των χρωμοσωμάτων ή των γονιδίων, δηλαδή σε ανωμαλίες του ‘ανθρώπινου λογισμικού’, που είτε προκλήθηκαν για πρώτη φορά στο κυοφορούμενο έμβρυο, ή κληρονομήθηκαν από γονείς-φορείς, που όμως ήταν υγιείς κι έτσι δεν ήξεραν ότι τις έφεραν. Οι συνέπειες των περισσοτέρων αυτών γενετικών βλαβών είναι πολύ σοβαρές για την ποιότητα της ζωής των πασχόντων βρεφών.

Σήμερα λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας τα τεχνολογικά μέσα για να τις ανιχνεύουμε εγκαίρως, πριν από τη γέννηση, δεν πρέπει να μένουμε χωρίς προτάσεις διάγνωσης και πρόληψης και ιδανικά όλες οι κυήσεις θα πρέπει να οδηγούνται σε τέτοιου είδους ελέγχους.

Γενωμική ανάλυση για >95% των σοβαρών γενετικών νοσημάτων του εμβρύου

Το τεστ FetalSafe® γίνεται με συνδυασμό δύο εξελιγμένων διαγνωστικών εξετάσεων:

 • της γενωμικής ανάλυσης με τη νέα τεχνική μαζικής παράλληλης αλληλούχισης (Next Generation Sequencing – NGS), που ελέγχει όλες τις παθογόνες μεταλλάξεις 300 γονιδίων που προκαλούν περισσότερα από 320 σοβαρά γονιδιακά νοσήματα στον άνθρωπο

και ταυτόχρονα

 • του προγεννητικού μοριακού καρυότυπου υψηλής ανάλυσης με την τεχνική aCGH, που ανιχνεύει στοχευμένα ανισοζυγίες χρωμοσωμάτων σε εκατοντάδες κλινικά σημαντικές περιοχές, αποκαλύπτοντας περισσότερο από 95% των αναγνωρισμένων σοβαρών παθολογικών χρωμοσωματικών ανωμαλιών.

Το νέο αυτό τεστ αναλύει το DNA των εμβρυϊκών κυττάρων, που λαμβάνονται είτε στο 1ο τρίμηνο της κύησης με λήψη τροφοβλάστης (σημερινή ασφάλεια μεθόδου >99,7%) ή στο 2ο τρίμηνο της κύησης με λήψη αμνιακού υγρού (σημερινή ασφάλεια μεθόδου >99,9%).

Επιπλέον απαντάται πολύ σύντομα, μέσα σε 7 ημέρες, γεγονός πολύ σημαντικό για την ηρεμία των γονιών.

Το τεστ αυτό είναι διαγνωστικό, σε αντίθεση με άλλα τεστ που βασίζονται σε στατιστικούς υπολογισμούς και δεν είναι διαγνωστικά.

Το τεστ απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν τον πληρέστερο δυνατό προληπτικό έλεγχο γενετικών νοσημάτων που μπορεί να παρουσιάσει το παιδί που θα γεννηθεί

Το τεστ FetalSafe® ανιχνεύει παθολογικές μεταλλάξεις 300 γονιδίων (βλέπε παρακάτω λίστα γονιδίων), προσφέροντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ασφαλή διάγνωση για πολλά σοβαρά κληρονομικά νοσήματα, όπως:

 • β-μεσογειακή αναιμία
 • κυστική ίνωση
 • τις συχνότερες βαρηκοΐες
 • ~170 νευρογενετικά-νευρολογικά νοσήματα, όπως π.χ. μυϊκή δυστροφία Duchenne/Becker
 • πολλές γενετικές παθήσεις των ματιών, όπως αμφιβληστροειδοπάθειες
 • 22 μεταβολικά νοσήματα
 • >90 σοβαρά παιδιατρικά νοσήματα, όπως το σύνδρομο Noonan, το σύνδρομο Smith-Lemli-Opitz, το σύνδρομο Treacher-Collins, η πολυκυστική νόσος νεφρών νεογνικού τύπου, η ατελής οστεογένεση, κ.α.
 • άλλα σοβαρά γενετικά νοσήματα που θα εκδηλωθούν αργότερα στη ζωή, όπως το σύνδρομο Marfan, τη νευροϊνωμάτωση, την πολυκυστική νόσο νεφρών ενηλίκου, κ.λπ.

FETALSAFE GENES AND DISEASES FINAL GREEK.pdf

 

Ο αριθμός των ελεγχόμενων γονιδίων είναι δυνατό να αλλάζει, ανάλογα με την εξέλιξη της διεθνούς επιστημονικής γνώσης κι εμπειρίας.

Παράλληλα με τις γονιδιακές ανωμαλίες, το τεστ μέσω του μοριακού καρυοτύπου που το συνοδεύει, μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Down (τρισωμία 21) αλλά και πάμπολλες άλλες υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες, που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί) και που δεν αποκαλύπτονται με τον κλασσικό καρυότυπο. Οι ανωμαλίες που αποκαλύπτει ο προγεννητικός μοριακός καρυότυπος σχετίζονται με εκατοντάδες γνωστά γενετικά νοσήματα και σύνδρομα, που εκδηλώνονται με διάφορες ανωμαλίες διάπλασης ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση.

Η εξέταση απαιτεί δείγμα βιολογικού υλικού από το έμβρυο το οποίο εξετάζεται, όπως κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών. Πριν απο την εκτέλεση του τεστ, οι γονείς πρέπει να έχουν δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή τους (informed consent) για να εκτελεστεί η εξέταση.

Το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο, όπου γίνεται η εξαγωγή DNA, ο εμπλουτισμός κι η ανάλυση της αλληλουχίας του DNA όλων των εξονίων των 300 γονιδίων με την μέθοδο Next Generation Sequencing (NGS). Οι αλληλουχίες χαρτογραφούνται σε σχέση με το πρότυπο ανθρώπινο γονιδίωμα και όλες οι αλλαγές-μεταλλάξεις εντοπίζονται και αξιολογούνται μέσω ειδικά ανεπτυγμένου λογισμικού βιοπληροφορικής.

Μόνο διεθνώς γνωστές παθολογικές μεταλλάξεις ή νέες υποχρεωτικά παθολογικές μεταλλάξεις θα αναφέρονται στην έκθεση αποτελεσμάτων, μαζί με μία κλινική αξιολόγηση
και κλινική γενετική εκτίμηση

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι το τεστ αυτό περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό γενετικών νοσημάτων κι έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι οδηγεί στην οριστική κι ασφαλή διάγνωση τους, γιατί δεν βασίζεται σε στατιστικούς υπολογισμούς που αφήνουν αβεβαιότητα, όπως συμβαίνει π.χ. με τον μη-επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο από το αίμα της μητέρας (NIPT).

Σε περιστατικά με παθολογικά ευρήματα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται και τα αποτελέσματα θα συζητούνται μέσω μίας υποχρεωτικής γενετικής συμβουλευτικής συνέντευξης.

Επίσης ελέγχεται με τη τεχνική MLPA η πιθανή παρουσία ελλείψεων ή διπλασιασμών του γονιδίου SMN1 και του γονιδίου DMD (μόνο στα άρρενα έμβρυα), που συνδέονται με τα γενετικά νοσήματα Spinal Muscular Atrophy ‐ SMA (OMIM 253300) και Duchenne/Becker muscular dystrophy (DMD/BMD ‐ OMIM 310200). Tέλος, στα άρρενα έμβρυα μόνο εκτελείται κι έλεγχος για το σύνδρομο του Εύθραυστου Χ (FRAXA).

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.

Όσοι μέλλοντες γονείς έχουν επιλέξει το τεστ FetalSafe® αισθάνονται ήσυχοι και ανακουφισμένοι ότι κάλυψαν τα περισσότερα σοβαρά γενετικά νοσήματα που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν στο παιδί τους

Περιορισμοί του τεστ

Τα αποτελέσματα αξιολογούνται κι αναφέρονται με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις.

Η ανάλυση των παραπάνω γονιδίων με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις πιθανές παθολογικές μεταλλάξεις του κάθε γονιδίου/νοσήματος.

Γενικά, καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό (~95%) μεταλλάξεις στα εξόνια‐κωδικοποιούσες περιοχές των γονιδίων, ενώ καλύπτονται πολύ λιγότερο έως καθόλου μεταλλάξεις στις μη‐κωδικοποιούσες περιοχές‐ιντρόνια.

Επομένως, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τελείως την παρουσία μιας παθογόνου μετάλλαξης στο έμβρυο.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.