Τεστ DNA για πατρότητα με/χωρίς μητέρα

Η ταυτοποίηση του DNA εξετάζει μια σειρά από ειδικούς πολυμορφικούς γενετικούς δείκτες, που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα. Οι δείκτες αυτοί βρίσκονται σε ζευγάρια στα χρωμοσώματα μας και μεταφέρονται από τους γονείς στο παιδί, έτσι ώστε για το κάθε ζευγάρι δεικτών, ο ένας δείκτης προέρχεται από την μητέρα και ο άλλος από τον πατέρα. Αυτός ο απλός κανόνας της κληρονομικότητας αποτελεί τη βάση για την εξέταση του DNA.

Ειδικότερα, η ταυτοποίηση του DNA με τη χρήση STR’s (Small Tandem Repeats) εξετάζει μια σειρά από πολυμορφικούς γενετικούς δείκτες (STR) που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα. Σε αντίθεση με τους παλαιότερους δείκτες VNTR, που τείνουν πλέον να καταργηθούν μαζί με την επίσης απαρχαιωμένη πλέον ανάλυση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA και τις ομάδες αίματος, η γενετική ταυτοποίηση με συγκεκριμένους και ειδικά πιστοποιημένους δείκτες STR αποτελεί σήμερα τη μέθοδο αναφοράς (gold standard), τόσο στη διερεύνηση πατρότητας, όσο και στις ιατροδικαστικές/εγκληματολογικές εφαρμογές της μεθόδου.

Χρησιμοποιώντας και αναλύοντας ταυτόχρονα πολλούς πολυμορφικούς δείκτες STR’s επιτυγχάνουμε ένα ‘γενετικό αποτύπωμα’ του κάθε ατόμου που είναι πρακτικά μοναδικό στο κόσμο και τον ταυτοποιεί απόλυτα. Έτσι, η σύγκριση των δεδομένων αυτών, με κατάλληλη ειδική στατιστική ανάλυση, μας επιτρέπει να εξάγουμε ποσοστά πιθανότητας ταύτισης, που πρακτικά δεν αφήνουν αμφιβολίες, τόσο για τον καθορισμό, όσο και τον αποκλεισμό της πατρότητας.

Η ταυτόχρονη ανάλυση πολλών πολυμορφικών δεικτών STR’s μας επιτρέπει, επιπλέον, τη διαπίστωση της πατρότητας χωρίς την ανάγκη εξέτασης και της μητέρας, κι έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε με πιστότητα ότι ένας εξεταζόμενος άντρας είναι πραγματικά ο βιολογικός πατέρας ενός παιδιού με πιθανότητα >99,99% χωρίς το δείγμα της μητέρας.

Να σημειωθεί οτι η πιθανότητα πατρότητας (W) δεν είναι δυνατόν να φτάνει ποτέ το απόλυτο 100% (όσους πολυμορφικούς δείκτες και να αναλύσουμε), δεδομένου οτι προκύπτει από στατιστικό υπολογισμό. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συγχέεται και δεν ταυτίζεται με πιθανότητα εργαστηριακού λάθους.

Για το τεστ πατρότητας χρησιμοποιούμε 16 διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR’s (συν το μη-πολυμορφικό δείκτη για το φύλο AMEL), καθώς κι άλλους πολυμορφικούς δείκτες STR’s των χρωμοσωμάτων Χ και Υ, εάν κριθεί σκόπιμο, για την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού πιθανότητας (likelihood ratio).

Η ανάλυση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε ιστό/βιολογικό δείγμα του σώματος, προκειμένου να εξαχθεί DNA από εμπύρηνα κύτταρα. Συχνότερα χρησιμοποιείται περιφερικό αίμα, κυρίως στους ενήλικες, αλλά με την ίδια ακριβώς πιστότητα μπορεί να αναλυθεί και DNA προερχόμενο από κύτταρα στοματικού βλεννογόνου (στοματικό επίχρισμα) ή από κύτταρα ρίζας/θυλακίου τρίχας.