Έλλειψη 9p21.3 με την τεχνική ανάλυσης MLPA

Η έλλειψη 9p21του χρωμοσώματος 9, συναντάται στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL) με συχνότητα 10% και συνδέεται με τα γονίδια CDKN2Α-2Β.

Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: