Έλλειψη 3q27 – FISH

Η έλλειψη 3q27 του χρωμοσώματος 3, συνδέεται συχνά με αναδιατάξεις του γονιδίου BCL6 που βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Συναντάται στα non-Hodgkin λεμφώματα (NHL).

Η έλλειψη ανιχνεύεται με την τεχνική FISH, με τη χρήση ειδικά σημασμένου ανιχνευτή, σε τουλάχιστον 100 μεσοφασικούς πυρήνες κυττάρων μυελού.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: