Γονίδιο RAF1 – σύνδρομο Noonan 5 , σύνδρομο LEOPARD 2, διατατική καρδιομυοπάθεια 1ΝΝ, (Noonan syndrome 5; LEOPARD syndrome 2; Cardiomyopathy, dilated, 1NN)

OMIM 164760