Μετατόπιση t(11;18) – FISH

Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(11;18) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου MALT1/API2 και είναι ένδειξη του λεμφώματος MALT.

Ανιχνεύεται με την τεχνική FISH, με τη χρήση ειδικά σημασμένου ανιχνευτή, σε τουλάχιστον 100 μεσοφασικούς πυρήνες κυττάρων μυελού.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: