Γονίδιο TULP1 – Συγγενής αμαύρωση Leber 15 (Leber congenital amaurosis 15)

OMIM 602280