Γονίδιο SPATA7 – Συγγενής αμαύρωση Leber 3 (Leber congenital amaurosis 3)

OMIM 609868