Γονίδιο PKP2 – Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας 9 (Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 9)

OMIM 602861