Γονίδιο PAFAH1B1 – Λυσσενγκεφαλία 1 (Lissencephaly 1)

OMIM 601545