Γονίδιο MPZ – Συγγενής υπομυελινωτική νευροπάθεια (Neuropathy, congenital hypomyelinating)

OMIM 159440