Γονίδιο DSC2 – Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας 11 με ήπιο παλαμοπελματικό κερατόδερμα και έντονη τριχοφυϊα (Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 11 with mild palmoplantar keratoderma and woolly hair)

OMIM 125645