Γονίδιο DMD – Μυϊκή δυστροφία Duchenne/Becker μόνο για σημειακές μεταλλάξεις (Duchenne muscular dystrophy for point mutations only)

OMIM 300377