Γονίδιο COL11A2 – Ωτοσπονδυλομεγαεπιφυσιακή δυσπλασία (Otospondylomegaepiphyseal dysplasia)

OMIM 215150