Fertilitis® : διερεύνηση ανδρικής ή γυναικείας υπογονιμότητας με ανάλυση αλληλουχίας του DNA όλτων των εξονίων ~160 γονιδίων

Γενωμική ανάλυση για την αποκάλυψη των γονιδιακών αιτιών της ανδρικής ή γυναικείας υπογονιμότητας

Ο σκοπός της γενωμικής αυτής εξέτασης είναι να προσδιορίσει αν ένας ή και οι δύο αναπαραγωγικοί σύντροφοι, ανάλογα με τις ενδείξεις και το προηγούμενο αναπαραγωγικό ιστορικό, φέρουν παθολογικές μεταλλάξεις σε κάποιο από τα περίπου 140 γονίδια που σχετίζονται με δυσλειτουργία των γονάδων ή άλλες ανωμαλίες που συνδέονται με ανεξήγητη υπογονιμότητα, πρωϊμη απώλεια της κύησης ή/και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

Περίπου 1/4 ζευγάρια παρουσιάζουν υπογονιμότητα, οφειλόμενη περίπου εξίσου στον άνδρα ή στην γυναίκα. Παρόλο ότι περίπου σε 70% των περιπτώσεων αποκαλύπτεται η αιτία, στο υπόλοιπο περίπου 30% η πραγματική αιτία της υπογονιμότητας παραμένει άγνωστη, με αποτέλεσμα να οδηγείται το ζευγάρι σε εμπειρικές και πολλές φορές απογοητευτικές αναπαραγωγικές προσπάθειες. Ακριβώς σε αυτό το 30% των αγνώστου αιτίας υπογόνιμων ζευγαριών, η αιτία της υπογονιμότητας μπορεί να είναι γενετική και συνήθως μένει αδιάγνωστη με τις παρούσες μεθόδους διερεύνησης.

Πιθανά προβλήματα που οδηγούν σε υπογονιμότητα μπορεί να είναι η μη έγκαιρη έκκριση του ωαρίου στον κατάλληλο χρόνο γονιμοποίησης ή το ωάριο να μην εισέρχεται στον φαλλοπιανό πόρο, ή το σπέρμα να μην μπορεί να γονιμοποιήσει αποτελεσματικά το ωάριο, ή ο ζυγώτης να μην εμφυτευθεί, ή τα έμβρυα να αποβάλλονται λόγω επαναλαμβανόμενων χρωμοσωματικών ανευπλοειδισμών.

Το τεστ Fertilitis® διερευνά σε βάθος με γενωμική ανάλυση που πραγματοποιείται με την τεχνολογία NGS, όλες τις μεταλλάξεις των 140 γονιδίων, που είναι γνωστό ή πιθανόν να σχετίζονται με διάφορες αιτίες της γυναικείας ή/και αντρικής υπογονιμότητας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • Η μη έγκαιρη έκκριση του ωαρίου στο κατάλληλο χρόνο γονιμοποίησης
  • Η μη είσοδος του ωαρίου στον φαλλοπιανό πόρο
  • Η αδυναμία του σπερματοζωαρίου να γονιμοποιήσει αποτελεσματικά το ωάριο
  • Η αδυναμία εμφύτευσης του ζυγώτη

Η γνώση της αιτίας της υπογονιμότητας σε ένα ζευγάρι, με την αποκάλυψη της τυχόν παθολογικής μετάλλαξης σε κάποιο από τα εξεταζόμενα γονίδια μετά την εφαρμογή της γενωμικής εξέτασης Fertilitis® και μετά βέβαια από κλινική γενετική εκτίμηση κάθε περίπτωσης, επιτρέπει το σχεδιασμό ενός προσωποποιημένου αναπαραγωγικού πρωτοκόλλου, που αντιμετωπίζει επιτυχώς την υπογονιμότητα. Ο αριθμός των γονιδίων που παρουσιάζονται στο παράρτημα και τα αντίστοιχα νοσήματα μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον.

Η εκτέλεση της εξέτασης βασίζεται σε προσωποποιημένη επαφή ιατρών γενετιστών της Genomis και της InterGenetics με το υποψήφιο εξεταζόμενο ζευγάρι, που αφού πληροφορηθεί και αποδεδειγμένα κατανοήσει τη φύση, τους σκοπούς και τους περιορισμούς της εξέτασης, δίνει την έγγραφη συγκατάθεσή του (informed consent). Μετά το τέλος της εξέτασης δίνεται η έκθεση αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνει όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις για πιθανές μελλοντικές ενέργειες, όπου αυτές είναι εφικτές. Παράλληλα, σε περιπτώσεις με παθολογικά ευρήματα δίνεται γενετική συμβουλευτική, στα πλαίσια της οποίας συζητούνται τα δεδομένα, η σημασία τους και οι αναγκαίες προληπτικές ενέργειες.

Η εξέταση απαιτεί δείγμα βιολογικού υλικού από τα άτομα τα οποία εξετάζονται. Το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο, όπου γίνεται η εξαγωγή DNA, ο εμπλουτισμός των εξονίων των περίπου 140 γονιδίων και η ανάλυση της αλληλουχίας του DNA με την μέθοδο NGS (Next Generation Sequencing). Οι αλληλουχίες χαρτογραφούνται σε σχέση με το πρότυπο ανθρώπινο γονιδίωμα και όλες οι αλλαγές-μεταλλάξεις εντοπίζονται και αξιολογούνται μέσω ειδικά ανεπτυγμένου λογισμικού βιοπληροφορικής.

Μόνο γνωστές παθολογικές μεταλλάξεις ή νέες υποχρεωτικά παθολογικές μεταλλάξεις (nonsense, frameshift, splice-site), θα αναφέρονται στην έκθεση αποτελεσμάτων μαζί με μία κλινική αξιολόγηση και κλινική γενετική εκτίμηση.

Σε περιστατικά με παθολογικά ευρήματα, τα αποτελέσματα συζητούνται μέσω μίας υποχρεωτικής γενετικής συμβουλευτικής συνέντευξης, είτε διά ζώσης, είτε ηλεκτρονικά (οnline).

Περιορισμοί του τεστ

Τα αποτελέσματα αξιολογούνται με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις.

Η ευαισθησία του τεστ Fertilitis® δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. Η ανάλυση των παραπάνω γονιδίων με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις πιθανές παθολογικές μεταλλάξεις του κάθε γονιδίου/νοσήματος.

Γενικά, καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό (~95%) μεταλλάξεις στα εξόνια‐κωδικοποιούσες περιοχές των γονιδίων, ενώ καλύπτονται πολύ λιγότερο έως καθόλου μεταλλάξεις στις μη‐κωδικοποιούσες περιοχές‐ιντρόνια.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τελείως την παρουσία μιας παθογόνου μετάλλαξης, που μπορεί να προκύψει από σπάνια γεγονότα, όπως π.χ. μια de novo μετάλλαξη ή την παρουσία γοναδικού μωσαϊκισμού για μια μετάλλαξη σε κάποιο γονέα.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.