Έλλειψη/διπλασιασμός 8q24 με την τεχνική ανάλυσης MLPA

Διαταραχές του αριθμού των αντιγράφων της χρωμοσωματικής περιοχής 8q24 συναντώνται συχνά στα λεμφώματα και συνδέονται με το γονίδιο MYC.

Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με:

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: 2 εβδομάδες