Έλλειψη 7q22-q36 με την τεχνική ανάλυσης MLPA

Οι ελλείψεις του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 7 συναντώνται συχνά στο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS) και στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML), σε ποσοστά 5-10% στις de novo AML, ~15% στους ενήλικες με MDS, 40% στα παιδιά με MDS και 50% στους υπο θεραπεία ασθενείς με MDS/AML. Οι δύο συχνότερες ελλείψεις αφορούν τις περιοχές 7q22.1 και 7q31.

Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: