Βασικός γενετικός έλεγχος δότη/δότριας γαμετών

Ο βασικός γενετικός έλεγχος δότη/δότριας γαμετών περιλαμβάνει τη γενετική ανάλυση των παρακάτω εξετάσεων:

Μορφολογικού (κλασικού) καρυοτύπου χρωμοσωμάτων
Μεσογειακής αναιμίας (όλων των τύπων)
Κυστικής ίνωσης (90% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR)
Εύθραυστου Χ (FRAXA)

Σε περίπτωση που δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει η εξέταση της μεσογειακής αναιμίας, είναι εφικτό να αφαιρεθεί από το σύνολο των παραπάνω εξετάσεων.