Ενημέρωση & Δήλωση Συναίνεσης αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Η InterGenetics Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία – Κέντρο Ιατρικής Γενετικής και Γενωμικής, που εδρεύει στην λεωφόρος Βασ. Σοφίας 120, 11526 Αθήνα στον 5ο όροφο κτιρίου γραφείων, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι υποχρεωτική η τήρηση ιατρικού αρχείου, στο οποίο καταγράφονται τα εξής:

Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Φύλο
Ηλικία (ημερομηνία γέννησης ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ)
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
Ημερομηνίες επίσκεψης
Αιτία παραπομπής της επίσκεψης ή της διαγνωστικής εξέτασης
Αποτελέσματα κλινικών ή διαγνωστικών εξετάσεων

2. Το αρχείο αυτό τηρείται, σύμφωνα με το νόμο για χρονικό διάστημα 10 ετών (ηλεκτρονικά) και 5 χρόνια (φάκελος) από την ημερομηνία επίσκεψης σας.

3. Τηρούμε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Ως εξεταζόμενος/η αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας. Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πως και για ποιο σκοπό

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (‘δικαίωμα στη λήθη’): το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. θεράποντα ιατρό)

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, οφείλουμε να σας απαντήσουμε εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας σας αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου), είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας (π.χ. αρνούμαστε το αίτημα διαγραφής, λόγω του ότι ο νόμος μας υποχρεώνει να το διατηρήσουμε για 10 χρόνια), είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να σας απαντήσουμε θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα

5. Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η InterGenetics θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για την οργάνωση επόμενης επίσκεψης

ΝΑΙ                                            ΟΧΙ

Για την τήρηση του ιατρικού σας φακέλου και τη συνεχή ενημέρωσή του σε περίπτωση επόμενης επίσκεψης

ΝΑΙ                                             ΟΧΙ

Σε περίπτωση κλινικής εξέτασης ανήλικου ατόμου αν χρειασθεί η λήψη φωτογραφιών για την διάγνωση ή επιβεβαίωση παθολογικού φαινοτύπου

ΝΑΙ                                              ΟΧΙ

Αποστολή των αποτελεσμάτων των κλινικών ή γενετικών εξετάσεων σας μέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση του θεράποντος ιατρού σας

ΝΑΙ                                              ΟΧΙ

Αποστολή των αποτελεσμάτων των γενετικών εξετάσεων σας μέσω στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση

ΝΑΙ                                              ΟΧΙ

Αποστολή των αποτελεσμάτων των κλινικών ή γενετικών εξετάσεων σας ταχυδρομικώς ή με τη χρήση courier service

ΝΑΙ                                              ΟΧΙ

Μπορείτε να επιλέξετε είτε ορισμένους, είτε όλους τους ανωτέρω σκοπούς
Σε κάθε περίπτωση σας επισημαίνουμε ότι δεσμευόμαστε από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας για τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενων μας.

Υπεύθυνα δηλώνω ότι:

Διάβασα και κατανόησα όλα τα παραπάνω και επέλεξα ελεύθερα για ποιους σκοπούς επιθυμώ ή δεν επιθυμώ να παρέχω τη συγκατάθεσή μου.

Τόπος: __________________________________________________________
Ημερομηνία:______________________________________________________
Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου/ης: ____________________________________
________________________________________________________________

Σε περίπτωση ανηλίκου κάτω των 16 ετών:
Ονοματεπώνυμο ασκούντος τη γονική μέριμνα: _________________________
_______________________________________________________________

………………………………….
Ο/Η υπογράφων/-ουσα

Η παρούσα δήλωση μπορεί να τυπωθεί, να συμπληρωθούν τα στοιχεία και να αποσταλεί μαζί με το δείγμα προς ανάλυση

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/intergenetics-eu/1807030925000EV6F.pdf