Gene GPC3 – Simpson-Golabi-Behmel syndrome, type 1