Εφαρμοσμένη Έρευνα & Ανάπτυξη

Από την ίδρυση μέχρι και σήμερα, πιστεύουμε ότι η δραστήρια έρευνα και οι σημαντικές συνεργασίες είναι απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχία και την εδραίωση ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στην ιατρική διαγνωστική. Για το λόγο αυτό, συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας, επιδοτούμενα είτε από την Ελλάδα, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλα αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων γενετικών εξετάσεων.

Επίσης έχουμε αναπτύξει μέσω αυτοχρηματοδότησης, εσωτερικό πρόγραμμα έρευνας κι ανάπτυξης (R&D), με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων εργαστηριακών τεχνικών και αντιδραστηρίων. Η ζωηρή δραστηριότητα στους τομείς αυτούς έχει ως αποτέλεσμα την τακτική δημοσίευση άρθρων σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αλλά και τη διαρκή παρουσία μας σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη ενημέρωσης των ιατρών, των εξεταζόμενων και του κοινού αναπτύξαμε, με συστηματικό τρόπο κι ιδιαίτερη φροντίδα, προτυποποιημένα έντυπα και πληροφοριακό υλικό που προσφέρεται στους ενδιαφερόμενους, πριν και μετά την εξέτασή τους.