Γονίδιο SPATA7 - Συγγενής αμαύρωση Leber 3 (Leber congenital amaurosis 3)