Γονίδιο SCN4B - Σύνδρομο Long QT 10 (Long QT syndrome-10)