Γονίδιο SCN4B – Σύνδρομο Long QT 10 (Long QT syndrome-10)

OMIM 608256