Γονίδιο RYR2 - Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας 2 (Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 2)