Γονίδιο RYR2 – Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας 2 (Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 2)

OMIM 180902