Γονίδιο RPE65 - Συγγενής αμαύρωση Leber 2 (Leber congenital amaurosis 2)