Γονίδιο RPE65 – Συγγενής αμαύρωση Leber 2 (Leber congenital amaurosis 2)

OMIM 180069