Γονίδιο PROM1 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 41 (Retinitis pigmentosa 41)