Γονίδιο PROM1 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 41 (Retinitis pigmentosa 41)

OMIM 604365