Γονίδιο NR2E3 - Σύνδρομο ενισχυμένου S-κώνου (Enhanced S-cone syndrome)