Γονίδιο NR2E3 – Σύνδρομο ενισχυμένου S-κώνου (Enhanced S-cone syndrome)

OMIM 604485