Γονίδιο CHRNE - Οικογενής βρεφική μυασθένεια 1 (Myasthenia, familial infantile, 1)