Γονίδιο CHRNE – Οικογενής βρεφική μυασθένεια 1 (Myasthenia, familial infantile, 1)

OMIM 100725