Ανοσολογικές εξετάσεις

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο Τμήμα περιλαμβάνουν τον έλεγχο πρωτεϊνών- βιολογικών δεικτών, την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων, τον ανοσοφαινοτυπικό προσδιορισμό βιολογικών δειγμάτων, κ.α..