Ποσ. Προσδ. Ig ούρων ελ. Αλυσ. Κ & Αλυσ. Λ

  • Δείγμα από ούρα
  • Η εξέταση εκτελείται σε 24 ώρες από την ημέρα λήψης του δείγματος