Μετατόπιση t(4;14) – FISH

Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(4;14) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/FGFR3 και είναι ένδειξη πολλαπλούν μυελώματος.

Ανιχνεύεται με τη τεχνική FISH, με τη χρήση ειδικά σημασμένου ανιχνευτή, σε τουλάχιστον 100 μεσοφασικούς πυρήνες κυττάρων μυελού.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: