Μετατόπιση t(4;11) – FISH

Αναδιατάξεις που αφορούν την χρωμοσωματική περιοχή 11q23 (MLL breakapart), που συνήθως είναι του τύπου t(4;11) και αφορά τα γονίδια AF4 και MLL, συναντάται στη χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία (CLL), στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL), στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) και στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS).

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: