Μετατόπιση t(14;16) – FISH

Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(14;16) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/MAF και είναι ένδειξη πολλαπλούν μυελώματος.

Ανιχνεύεται με τη τεχνική FISH, με τη χρήση ειδικά σημασμένου ανιχνευτή, σε τουλάχιστον 100 μεσοφασικούς πυρήνες κυττάρων μυελού.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: