Μετατόπιση t(11;14) – FISH

Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(11;14) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/CCND1 και είναι ένδειξη Β-χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας, του non-Hodgkin λεμφώματος (NHL) και του πολλαπλού μυελώματος.

Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιμη σε άτομα με αιμοποιητικές διαταραχές για τη διάγνωση ή/και επιβεβαίωση των χρόνιων και οξειών λευχαιμιών, την επιβεβαίωση ύφεσης ή υποτροπής χρόνιας ή οξείας λευχαιμίας, μετά από αγωγή ή την εκτίμηση πιθανής επανεμφάνισης της αρχικής διαταραχής μετά από μεταμόσχευση μυελού.

Ανιχνεύεται με την τεχνική FISH, με τη χρήση ειδικά σημασμένου ανιχνευτή, σε τουλάχιστον 100 μεσοφασικούς πυρήνες κυττάρων μυελού.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: