​Μεταλλάξεις του εξονίου 9 του γονιδίου CALR

Η διαγνωστική προσέγγιση στα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (MPNs) περιλαμβάνει συνήθως την ανίχνευση ενός κλωνικού δείκτη, όπως την ύπαρξη μετάλλαξης στα γονίδια JAK2 ή MPL. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με πρωτοπαθή μυελοΐνωση (PMF) ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση (ΕΤ) δεν έχουν μεταλλάξεις στα δυο παραπάνω γονίδια, όμως πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών αυτών (~50-90%) φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο της καλρετικουλίνης (calreticulin – CALR).

Οι μεταλλάξεις εστιάζονται στο εξόνιο 9 του γονιδίου CALR και περιλαμβάνουν διάφορες μικρο-ελλείψεις/μικρο-προσθήκες (indels) στο εξόνιο 9, που μετατοπίζουν το πλαίσιο ανάγνωσης κι οδηγούν στην παραγωγή μη-λειτουργικής πρωτεΐνης. Οι μέχρι σήμερα μελέτες δείχνουν ότι μεταλλάξεις του γονιδίου CALR δεν βρίσκονται σε ασθενείς με άλλα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, όπως χρόνια μυελογενή λευχαιμία και αληθή πολυκυτταραιμία (polycythemia vera – PV), κι ούτε σε ασθενείς με μεταλλάξεις στα γονίδια JAK2 ή MPL. Παρόλο που μεταλλάξεις στο εξόνιο 9 του γονιδίου CALR είναι ειδικές για την πρωτοπαθή μυελοΐνωση (PMF) ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση (ΕΤ), μπορεί να ανιχνευθούν και σε ορισμένους ασθενείς (~8%) με άλλα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, ιδιαίτερα σε ασθενείς (~10%) με απλαστική αναιμία, δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση (RARS-T).

Η InterGenetics εφαρμόζει την απευθείας ανάλυση της αλληλουχίας του DNA (automated bi-directional fluorescent DNA sequencing) του εξονίου 9 του γονιδίου CALR, κι η εφαρμοζόμενη τεχνική είναι σε θέση να ανιχνεύσει την παρουσία μεταλλάξεων σε ποσοστό ≥20% των κυττάρων στο δείγμα. Η εξέταση δεν προορίζεται για την ανίχνευση ελάχιστης υπολειμματικής νόσου.