Κινάση κρεατινίνης-MΜ (CK-MΜ)

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 24 ώρες από την ημέρα λήψης του δείγματος