Κινάση κρεατινίνης, Κινάση κρεατινίνης-MB (CK-MB)

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά