Καρνιτίνη

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 24 ώες από την ημέρα λήψης του δείγματος