Ινοχονδρογένεσις 1 (Fibrochondrogenesis 1) – Γονίδιο COL11A1

OMIM 228520