Ηλεκτροφόρηση ισοενζύμων αλκαλικής φωσφατάσης

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Δευτέρα