Γονίδιο TSC2 – Οζώδης σκλήρυνση-2 (Tuberous sclerosis-2)

OMIM 191092