Γονίδιο TSC1 – Οζώδης σκλήρυνση-1 (Tuberous sclerosis-1)

OMIM 605284