Γονίδιο TAF1 – Φυλοσύνδετη δυστονία-Παρκινσονισμός (Dystonia-Parkinsonism, X-linked)

OMIM 313650