Γονίδιο SNRNP200 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 33 (Retinitis pigmentosa 33)

OMIM 601664